برای مشاهده عکس ها در اندازه بزرگ و دانلود تصاویر بر روی تصویر مورد نظر خود کلیک کنید
اشتباهات عجيب چشم و ذهن انسان amazing optical Illusions

هر مجموعه تصاویر شامل چندین تصویر متفاوت و زیبا با کیفیت بسیار عالی است ، پس از کلیک بر روی تصویر مورد نظر خود با انتخاب گزینه Next تصویر جدیدی برای شما بار گذاری می گردد
تصاویر این مجموعه عبارتند از :

تصويري هنري از خطاي ديد
عکسي هنري از خطاي زاويه و ديد
عکاسي هنري و خطاي ديد
عکسي زيبا و شکفت انگيز از خطاي ديد
يک نايلن فروشگاه طراحي شده به صورت هنري
در اين تصوير هنري 9 شخص وجود دارد
خطاي چشم در کتاب
پل هاي طراحي شده به صورت کشتي بادباني و بلعکس
ستون هايي که خطاي ديد ايجاد مي کنند
خطاي شمارش در نقاط اين تصوير
خطاي تمرکز در مطالعه اين متن
به اين تصوير دقت کنيد و از آن دور شويد خطاي ديد ايجاد ميکند
خطاي ديد در مشاهده تصوير
مشاهده زوج پير و جوان عکسي هنري که خطاي چشمي ايجاد ميکند
عکسي جذاب که خطاي ديد ايجاد ميکند
منحني که مشاهده آن خطاي ديد به همراه دارد
دقت در اين تصوير خطاي زاويه ديد در مکعب ها را به وجود مياورد
در اين تصوير دقت کنيد خطاي ديد در پيچش منحني ها را نشان ميدهد
در اين عکس دقت کنيد نماد ملت ها به شمار مي آيد
خطاي ديد در اجسام
خطاي ديد شگفت انگيز
خطاي ديد شکفت انگيز قديمي
تصويري هنري از طبيعت که دقت در آن باعث تغيير عکس خواهد شد
خطاي منحني شگفت انگيز – در اين تصوير هنري از معماري دقت کنيد متوجه تغيير خواهيد شد
خطاي ديد در زوايه اين معماري
عکسي شگفت انگيز از خطاي زوايه و ديد
خطاي ديد
در اين عکس دقت کنيد چند گوزن و حيوان مشاهده خواهيد کرد ؟
در اين تصوير دقت کنيد چه چيزي را مشاهده خواهيد کرد ؟
در اين دو کتاب نقاشي شده از فيزيک و رياضي دقت کنيد
خطاي ديد در عکس
خطاي چشمي در تصوير
اشتباهات چشمي در نمايش تصوير
تصويري هنري نمايش دهنده اشتباهات چشمي
تصويري هنري که اشتباهات چشم انسان را نمايان ميکند
عکسي نمايش دهنده اشتباهات ذهني و چشمي انسان
تصويري هنري به عکس دقت کنيد
به اين عکس هنري دقت کنيد
عکسي هنري که خطاي چشمي را نمايان ميکند
به اين تصوير دقت کنيد متوجه متغير بودن تصوير خواهيد شد
به عکس روبرو دقت کنيد متوجه اشتباهات خطاي ديد خواهيد شد
به اين تصوير ثابت ذخيره متوجه تحرک اشياي درون عکس خواهيد شد
اين اين عکس خيره شويد عکس ها متحرک خواهد شد
به اين تصوير ثابت خيره شويد متحرک خواهد شد
به اين منحني ساده خيره شويد حرکت خواهد کرد
به اين تصوير خيره شويد متوجه اشتباهات بينايي خواهيد شد